A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

U.N.’s New Development Goals Need Funds, Political Commitment for Success - Swedish

FNs nya utvecklingsmål kräver resurser och politisk vilja för att lyckas

Författat av Thalif Deen

FÖRENTA NATIONERNA (IPS) - FNs omtalade nya hållbara utvecklingsmål, som enhälligt antogs av fler än 150 världsledare vid en tredagarskonferens med slut den 27 september, har kallats den största enskilda framgången för mänskligheten sedan man upptäckte att bröd kan skivas.

Under sitt öppningstal på konferensen beskrev generalsekreteraren Ban Ki-moon de 17 utvecklingsmålen som en integral del av agendan att utplåna fattigdomen i alla dess former.

 “Den sanna prövningen av engagemanget för Agenda 2030 kommer att bli implementeringen. Alla måste agera, överallt. Sjutton hållbara utvecklingsmål är vår vägvisare. De är en checklista för oss människor och planeten, en karta till framgång," framhöll Ban.

Men vad krävs egentligen för att utvecklingsmålen ska impementeras över de närmsta 15 åren så att världen får bevittna en radikal förändring av det globala samfundet, inklusive utplånandet av fattigdom, hunger, könsdiskriminering, sjukdomsspridning och miljöförstöring - allt innan år 2030?

Politisk vilja? Ökade anslag och officiell utvecklingsassistans (ODA)? Ökade investeringar i den privata sektorn? Kanske allt ovan?

Kenyas ambassadör Macharia Kamau, en av huvudsponsorerna bakom den överstatliga rådgivande processen underliggande de 17 utvecklingsmålen, berättade förra månaden för journalister att implementeringen av agendan skulle kunna kosta hisnande 3,5 - 5 biljoner dollar årligen.

Winnie Byanyima, verkställande direktör hos Oxfam International sa: "De nya hållbara utvecklingsmålen är ambitiösa på papper - och de kan komma att ge ett historiskt bidrag. Syftet med dem är att gå steget längre än att bara lappa ihop, syftet är att utplåna - snarare än minska - extrem fattigdom och hunger i hela världen."

 “Nyckeln ligger i att välkomna åter till samhället de rikaste bland oss, snarare än att låta dem existera på privilegiernas marginal," tillade hon.

Leida Rijnhout, direktör för globala intiativ och hållbarhet vid European Environmental Bureau, (i New York) sa att de 17 målen underlättar för högre ambitioner och större samstämmighet vid beslutsfattande, dock kan målet med "bibehållen ekonomisk tillväxt" bidra till att underminera de andra målen.

“Det är tydligt att jordens kapacitet inte ökar och att vissa länder behöver minska sin resursförbrukning ordentligt för att vi bättre ska kunna dela resurser och låta andra länder utvecklas för att kunna möta sina invånares grundläggande behov"

“I Europa överkonsumerar vi på bekostnad av klimatet och utvecklingen av fattigare länder - en trend som leder till konflikter om allt mer knappa resurser."

Hon sa att Europakommissionen har ett ypperligt tilllfälle att utveckla en handlingsplan för implementeringen av de hållbara utvecklingsmålen och att visa att den har förstått målen och behovet att byta spår när den ser över strategin Europa 2020 och den europeiska strategin för hållbar utveckling.

När Zubair Sayed, ansvarig för kommunikation och kampanjer hos CIVICUS, tillfrågades om de hållbara utvecklingsmålen är realistiska och möjliga att implementera över de närmsta 15 år, sa han till IPS att utvecklingsmålen är mycket mer omfattande än sina föregångare samtidigt som de är mer universella i det att de påverkar både utvecklade och outvecklade länder.

Dock finns det två frågor i relation till implementeringen som han pekade på.

“Har länderna medel, och desto viktigare, viljan att implementera målen," frågade han sig.

Något som kommer att vara gemensamt i alla sammanhang är att lyckad implementering kommer att vara avhängig av den politiska viljan hos regeringarna att ta målen på allvar och att ta med transformativa mål i sina nationella utvecklingsplaner, att tillsätta nödvändiga resurser till målen och att inkludera samhället i alla delar av utveckling, implementering och utvärdering, noterade han.

“Det är också viktigt att relevanta nyckeltal identifieras av det internationella samfundet för att underbygga målen"

När han frågades vad som blir viktigast fram till 2030, sa Sayed till IPS att utvecklingsmålens framgång hänger på i vilken utsträckning beslutsfattarna tar dem på allvar och engagerar sig i deras implementering genom skapandet av transformativa nationella mål och avsättande av finansiella resurser för att uppnå målen. Att fullt ut involvera invånarna och samhället i stort vid sättande av målen, rapportering och utvärdering som en jämlik partner i multilaterala forum och processer är också av största vikt.

Han tillade även att det är mycket viktigt att beslutsfattarna påverkar opinionen i rätt riktning för att säkerställa en meningsfull implementering av målen.

Yolanda Kakabadse, ordförande för Världsnaturfonden (WWF) sa "det allra viktigaste under de kommande månaderna är att länderna kommer fram till hur de ska bidra till att uppnå målen och att de sätter upp mål och nyckeltal för att kunna visa på sina insatser."

I mars kommer länderna att komma överens om ett antal indikatorer som ger FN möjlighet att avrapportera framstegen årligen framöver.

“Frågan om nyckeltal kommer att vara utmanande, men om länderna kunde enas för att lösa finanskrisen så kan de även klara detta. Den viktigaste aspekten blir att samarbeta och att vara så transparenta med data som möjligt," sa Kakabadse.

Manish Bapna, vice VD och ansvarig chef för World Resources Institute sa att de hållbara utvecklingsmålen är en enorm bedrift som ger en ny agenda för internationell utveckling.

De hållbara utvecklingsmålen speglar de stora förändringar som har skett i världen, och de kommer att påverka samtliga länder samtidigt som hållbarheten kommer att ligga till grund.

De 17 hållbara utvecklingsmålen och 169 delmålen i den nya agendan kommer att övervakas och utvärderas med hjälp av en uppsättning globala indikatorer. Det globala ramverket av indikatorer, som utvecklas av en tvärfunktionell grupp experter inom hållbarhetsindikatorer kommer att antas av FNs statistikkommision innan mars 2016. (IPS | 28 september 2015)