A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Att lägga grunden för en världsmedborgarrörelse

Av Anthony George

JOHANNESBURG (IPS) - Har ett organiserat civilsamhälle, bundet till intern byråkrati i långsamma, trötta processer och bidragsgivaransvar, helt enkelt blivit ett annat skikt av ett globalt system som permanentar orättvisor och ojämlikhet? Hur kan civila samhällsorganisationer (CSO) bygga en bred rörelse som drar in, representerar och engagerar medborgarna och hur kan de påverka grundläggande, systematisk omformning, snarare än inbyte av växande förändring?

Denna typ av inåtvänd reflektion var kärnan i en motivationsprocess bland CSO från hela världen som samlats i Johannesburg den 19-21 november i konferensen "Toward a World Citizens Movement: Att lära från de gräsrötterna".

Konferensen som organiserades av DEEEP, ett projekt inom det europeiska civilsamhällets paraplyorganisation CONCORD, som bygger upp kapacitet bland CSO och bedriver opinionsbildning kring globalt medborgarskap och global medborgarskapsutbildning, samlade 200 deltagare.

Huvudpartners var CIVICUS (världsalliansen för medborgardeltagande, vilken är en av de största och mest diversifierade globala civilsamhällsnätverken) och GCAP (global samling för åtgärder mot fattigdomen).

Denna sammankonst under tre dagar var att en del av en större serie konferenser och aktiviteter som arrangerades för att sammanfalla under 2014 International Civil Society Week (internationella civilsamhällsveckan) anordnad av CIVICUS, vilken avslutades den 24 november.

Globalt medborgarskap är ett begrepp som har fått utbredning inom FN-systemet, till glädje för folk som Rilli Lappalainen, generalsekreterare för Finlands (NGDO) biståndorganisationsplattform och en förespråkare för global medborgarskapsutbildning.

Kärnan i detta begrepp är folkets självbestämmande, förklarar Lappalainen. "Det är viktigt att folk förstår de ömsesidiga kopplingarna på global nivå, att de förstår att de är en del av systemet och kan agera utifrån sina rättigheter, att påverka systemet i syfte att åstadkomma förändringar och göra livet bättre - så det är inte längre någon annan som bestämmer saker på medborgarnas vägnar."

Den inåtvända processen kring uppbyggnad av en effektiv civilsamhällsrörelse, som kan leda till sådan förändring började för ett år sedan vid den första globala konferensen, även den i Johannesburg.

Samtalet där betonade behovet av nya sätt att tänka och arbeta på - för ödmjukheten att dröja kvar i det obekväma området att inte veta, för processer av ömsesidigt lärande, utbyte och ifrågasättande.

Denna nya anda av utredning och motivation, mycket tydlig i det kreativa och interaktiva formatet i detta års konferens, är inkapslad i en aforism presenterad av tankeväckaren Joaquin Bayo Akomolafe från Nigeria: "Tiden är mycket brådskande - låt oss sakta ner".

Akomolafes inledningstal utforskade behovet av en förändring i processen: "Vi inser våra teorier om förändring måste ändras," sade han. "Vi måste sakta ner i dag, därför att springa snabbare i en mörk labyrint kommer inte att hjälpa oss att finna vägen ut."

"Vi måste sakta ner i dag," fortsatte han, "därför att om vi måste resa långt, måste vi finna tröst i varandra - i all den härliga tvetydighet som ges av att vara i gemenskap … Vi måste sakta ner, eftersom det är det enda sättet vi kan se … konturerna av de nya möjligheter som skyndsamt försöker öppnas för oss."

Ett viktigt tillfälle för ömsesidigt lärande och ifrågasättande gavs andra dagen av en panel om "Att utmana världsbilden".

Prof Rob O'Donoghue från Environmental Learning Research Centre vid Sydafrikas Rhodes Universitet utforskade filosofin av ubuntu, den brasilianske aktivisten och organisatören Eduardo Rombauer talade om principerna om horisontell organisering och Hiro Sakurai, företrädare för det buddistiska nätverket Soka Gakkai International (SGI) vid Förenta Nationerna i New York, diskuterade nätverkets kärnfilosofi i soka eller värdeskapande.

En kvinnlig aktivist från Bhutan, som skulle delta i panelen kunde inte göra det på grund av svårigheter att erhålla ett visum - en situation som markerade en oroväckande iakttagelse gjord av Danny Sriskandarajah, chef för CIVICUS, om sättet på vilket utrymme för CSO att arbeta har krympt runt om i världen.

Frånvaron av kvinnor i panelen noterades som problematiskt. Hur är det möjligt att faktiskt ifrågasätta ett globalt system, som är så djupt patriarkalt utan röster från kvinnor, ställde en manlig deltagare. Detta föranledde det spontana inkluderandet av en kvinnlig medlem ur publiken.

I en anda av att omfatta-utan-att-veta, ombads deltagarna ställa de frågor de anser att vi bör fråga oss. Hur förstår vi och kommer åt vår styrka? Hur kan vi främja människors engagemang och bryta loss från våra egna speciella intressen för att engagera oss i mer systembaserat tänkande? Hur kan flera världsbilder mötas och dela en moralisk kompass?

Ubuntu-filosofi, förklarade O'Donoghue, kan definieras som: "en person är en person genom andra människor."

Konsekvenserna av detta perspektiv på de problem om finns är att svar på de problem, som påverkar människor i marginalen, inte kan anges i förväg från utsidan, utan måste utarbetas genom solidaritet och genom en process av strävan. Du kan inte komma med svar, du kan bara komma in i andras sällskap och dela problemen, så att lösningar börjar uppstå från marginalerna.

Det centrala perspektivet i soka-filosofi är att varje människa har en inneboende förmåga att skapa värde - att skapa en positiv förändring - oavsett de omständigheter de befinner sig. Miljontals människor, påpekade Sakurai, styrker giltigheten i denna idé i sitt eget sammanhang. Detta är innebörden i Sokarörelsen. (26 november 2014)