A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Att öka betydelsen av utbildning för globalt medborgarskap

Av Jaya Ramachandran

NEW YORK (IDN) – När FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon lanserade Global Education First Initiative i september 2012, var “främjandet av globalt medborgarskap” en av hans tre prioriteter, tillsammans med att “placera varje barn i skolan” och “förbättra utbildningskvaliteten”.

Ban sa: “Utbildning handlar om mycket mer än en biljett till arbetsmarknaden. Den har kraften att forma en hållbar framtid och en bättre värld. Utbildningspolicys ska främja fred, gemensam respekt och omsorg om miljön.”

Samtidigt som den internationella gemenskapen flyttas framåt för att börja praktisera utvecklingsagendan efter 2015, populärt känd som Sustainable Development Goals (SDGs), växer betydelsen av utbildning för globalt medborgarskap sig allt viktigare.

Inga av målen som påverkar jorden och dess innevånare kan uppnås utan att människor och regeringar världen över sätter de smala nationella intressena åt sidan och agerar i planetens intresse.

FN:s konferens kring hållbar utveckling i juni 2012 i Brasilien gav mandat till att SDGs skulle slås samman och integreras med FN:s universella utvecklingsagenda bortom 2015.

Den öppna arbetsgruppen som grundades av resultatdokumentet från Rio har under tiden godkänt 17 mål och 169 målsättningar som syftar till fattigdomsbekämpning, ändra ohållbara och uppmuntra hållbara konsumtionsmönster och produktion samt skydda och hantera naturresurser baserat på ekonomisk och social utveckling.

Dessa är de övergripande målen med, och nödvändiga kraven för, hållbar utveckling som beskrivs i Bans ”syntesrapport”, vägen till värdighet 2030, som publicerades den 4 december 2014.

Ban föreslår ett integrerat paket bestående av sex nödvändiga element som tillsammans har som mål att underlätta överläggningarna mellan medlemsstater och föra dem framåt till FN-toppmötet kring hållbar utveckling den 25:e till 27:e september och få dem att uppnå en koncis och visionär agenda på uppdrag av Rio-konferensen.

De sex nödvändiga elementen är: (1) att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet; (2) att garantera hälsosam livsföring, kunskap och inkluderandet av kvinnor och barn; (3) att skapa en stark, inkluderande och omvandlande ekonomi; (4) att skydda våra ekosystem för alla samhällen och för våra barn; (5) att främja trygga och fredliga samhällen och starka institutioner; samt (6) att katalysera global solidaritet för hållbar utveckling.

Education for Sustainable Development (ESD) och, underförstått, Education for Global Citizenship (EGC), är en kritisk komponent i den föreslagna hållbarhetsagendan efter 2015.

Det föreslagna mål 4 (utvecklingsmålet efter 2015) vill "garantera inkluderande och rättvis utbildningskvalitet och främja livslånga inlärningsmöjligheter för alla". Medan det föreslagna mål 12 har som mål att "garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster"; och mål 13 efterlyser behovet av att "vidta akuta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess påverkan".

ESD (och EGC) ingår i de tre föreslagna målen att hjälpa till att uppnå dessa mål:

- Först, "att år 2030 garantera att alla elever får kunskap och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling, inkluderat bland många andra genom utbildning kring hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, främjandet av en fredskultur och icke-våld, globalt medborgarskap och uppskattande av kulturella olikheter och av kulturens bidrag till hållbar utveckling".

- Ett andra ESD-relaterat mål föreslår att "garantera att människor överallt har relevant kunskap och medvetenhet kring hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen" 2030.

- Och slutligen ett tredje mål föreslår att “förbättra utbildningen, höja medvetandet och den mänskliga kapaciteten till att minska klimatförändring, anpassning, påverkansreducering och tidiga varningar” för att hjälpa till att bekämpa klimatförändringar.

Denna analys, publicerad på webbplatsen för Världskonferensen för Utbildning för hållbar utveckling, bekräftar de tre nyckelelementen som Soka Gakkai Internationals (SGI) ordföranden Daisaku Ikeda föreslog på basis av ett utbildningsprogram för globalt medborgarskap.

Redan i juni 1996, vid en föreläsning på Teachers College, Columbia University, preciserade Ikeda följande nödvändiga element kring globalt medborgarskap:
- Visdomen att förstå kopplingen mellan allt liv och allt levande
- Modet att inte vara rädd för eller förneka olikhet; utan respektera och sträva efter att förstå människor från andra kulturer, och växa av mötena med dem
- Medkänslan att uppnå empati som når bortom en människas omedelbara närhet och som sträcker sig till de lidande på avlägsna platser.

Utbildning för globalt medborgarskap, sade han i sitt fredsförslag 2014, ska inkludera:

- Fördjupad förståelse för mänsklighetens utmaningar, möjliggöra för människor att utforska orsaker och ingjuta delat hopp och förtroende att sådana problem, orsakade av människan, är mottagliga för mänskliga lösningar;

- Identifiera de tidiga tecknen på nära förestående globala problem i lokala fenomen, utveckla känslighet för sådana tecken och göra det möjligt för människor att vidta gemensamma åtgärder; och

- Främja empatisk fantasi och en djup medvetenhet om att sådana åtgärder som ger behållning åt ett eget land och som kan ha negativ påverkan på eller kan betraktas som ett hot av andra länder, leder till ett delat löfte om att inte söka sin egen lycka och sitt eget välstånd på bekostnad av andras.

Aichi-Nagoya-konferensen i november 2014 i Aichi-Nagoya, Japan, presenterade Global Action Programme (GAP) kring Education for Sustainable Development (ESD), med fokus på åtgärder på marken.

GAP och ytterligare resultat av Världskonferensen kommer att informera om överläggningarna i World Education Forum (Världsutbildningsforum) som hålls mellan den 19:e och 22:a maj 2015 i Incheon, Sydkorea, och som har som mål att nå ett avtal kring en ny utbildningsagenda efter 2015 och anta ett globalt ramverk för åtgärder under de kommande åren. [IDN-InDepthNews – 28 december 2014]